Kanalizačné potrubia pre diaľnice

V tomto článku budú brané do úvahy priepusty, ich hlavné znaky, konštrukcia jamy a základ, ako aj konštrukcie používané na stavbu priepustov.

Kultivácia rúrok pre diaľnice je umelo vytvorená konštrukcia, ktorá umožňuje prechod malých stálych alebo prerušovaných vodných ciest pod násypmi.

Vzorka potrubia

V niektorých prípadoch môžu takéto rúry plniť aj úlohu nadjazdov tunela alebo prechodu dobytka.

V procese navrhovania cesty, najmä v prípadoch, keď má násyp malú výšku, najčastejšie existuje možnosť voľby medzi jedným z dvoch možných typov stavieb - potrubia alebo malého mosta.

V prípade menších rozdielov v technických a ekonomických ukazovateľoch týchto zariadení je uprednostňovaná možnosť priepustného potrubia z týchto dôvodov:

 • Prítokové potrubie vody nespôsobuje diskontinuitu v cestnom vozidle ani v nadstavbe danej trasy;
 • Údržba a oprava priepustov sú lacnejšie ako v prípade malého mosta;
 • V prípade, že zásyp nad potrubím má výšku väčšiu ako 2 m, účinok dočasného zaťaženia na konštrukciu sa zníži a takmer zmizne so zvýšením tejto výšky.

Vlastnosti potrubných prepážok

Príklad potrubia

V závislosti od materiálu telesa rúry sa rozlišujú tieto typy rúrok:

 • Vodovodné potrubia na betón;
 • polymér;
 • betón;
 • Metallic.

Okrem toho sa priechodné železobetónové rúrky a iné líšia v týchto parametroch:

 • Tvar prierezu: pravouhlý, okrúhly a vajcovitý;
 • Počet bodov v sekcii: jedno-, dvoj- a viacbodový;
 • Prierezová práca: tlak, práca po celej dĺžke celého prierezu a polotlak, práca s plným prierezom okolo vstupného konca a neúplná - zvyšok potrubia.

Trubky na priepusty

Presné železobetónové priepusty majú tiež tieto hodnoty priemeru otvorov:

 • V prípade, že dĺžka priechodného potrubia (zriedka kanalizačného potrubia) nepresahuje 30 m, priemer otvoru by mal byť najmenej 1 meter;
 • S dĺžkou do 15 m - minimálne 50 cm v prípade zariadenia v rúre s rýchlym prietokom;
 • Zariadenie priepustov na cesty na farmách umožňuje priemer otvoru 50 cm s dĺžkou rúry nepresahujúcou 10 metrov.

Dôležité: Zásyp nad platňami alebo článkami rúrok na spodnú úroveň oblečenia by mal byť najmenej 50 cm hrubý.

Rúry, železobetónové priepusty a cestné mosty (stredné a malé) sa môžu nachádzať na úsekoch ciest, ktorých profil a plán je akceptovaný pre cesty tejto kategórie. Rúry sú zvyčajne vybavené beztlakovým režimom, s výnimkou tlakového alebo polotlakového režimu, aby sa dosiahol odhadovaný prietok vody.

Okrem toho je zakázané stavať potrubia priepustnosti v prípadeprítomnosť ľadového driftu alebo mrazu, a keď je zriadená na potokoch a riekach, kde sa vyskytujú miesta na rozmnožovanie rýb, usporiadanie rúrok vyžaduje povolenie úradu pre dohľad nad rybolovom.

O výstavbe priepustov

Proces výstavby

Výpočet priepustnosti počas výstavby zahŕňa aj tieto nuansy:

 • Obrubník cestného lôžka v bode priblíženia k potrubiu by mal byť najmenej 50 centimetrov vo vzťahu k vypočítanej hladine vody av prípade rúr pracujúcich s polotlakom a polovičným tlakom najmenej 1 meter;
 • Koncové uzávery priepustiek by mali obsahovať portálovú stenu a dve bočné krídla, ktoré sú uložené v hĺbke 25 centimetrov pod hĺbkou hĺbky mrazu a sú inštalované na základni sutiny s hrúbkou 10 centimetrov.

Dôležité: prírodná pôda nachádzajúca sa pod hĺbkou mrazu sa nahrádza zmesou piesku a štrku.

Vzorka potrubia

V súlade s nosnosťou rúr sa zatrieďujú do troch skupín:

 1. Prvá skupina - odhadovaná výška zásypu pôdou je 2 metre;
 2. Druhá - 4 metre;
 3. Tretie - 6 metrov.

Dôležité: v závislosti od podmienok konkrétnej stavby, pri prechádzaní vodným tokom alebo inou prekážkou je prijateľné používať potrubia, ktoré majú inú vypočítanú výšku zaspávania s pôdou.

Priekopy pre priepusty

\ t

Konštrukcia rúr

Pri vývoji jámZáklady pre priepusty často neumožňujú upevnenie. Stabilitu stien takejto jamy nie je možné zabezpečiť len v podmienkach vodou nasýtenej pôdy s výrazným prítokom vody - v tomto prípade sa realizuje rozvoj pôdy, ktorá ju chráni zapínaním.

Okrem toho je v prípade výstavby rúry umiestnenej v krátkej vzdialenosti od prevádzkovaných zariadení zabezpečené upevnenie výkopu - v tomto prípade zaisťuje upevnenie týchto konštrukcií.

Rôzne charakteristiky výkopu závisia od viacerých faktorov:

 • Technológia vývoja a obrys výkopu musia byť navrhnuté v súlade s konštrukciou a základom potrubia, ako aj typ a stav pôdnych základov;
 • Pri určovaní sklonu svahu sa zohľadňuje hĺbka jamy a charakteristiky vyvíjanej pôdy;
 • V prípade nanášania hydroizolačnej vrstvy na potrubnú konštrukciu alebo pri vykonávaní iných prác, pri ktorých sa zdržiavajú v jamách ľudí, by mala byť zvislá stena jamy vo vzdialenosti najmenej 70 cm od bočného povrchu základu;

Dôležité: ak sa takéto práce neplánujú, táto hodnota sa môže znížiť na 10 cm.

 • Rúry zo železobetónu sú priepustnosti vody

  .

  V prípade betónovania základu bez základu sa predpokladá, že rozmery výkopu budú rovnaké ako rozmery samotného základu;

 • V prípade vzniku jamy so svahmi je vzdialenosť od dna svahu kzáklad by nemal byť menší ako 30 cm.

V každom prípade by rozmery šachty mali byť prepojené so schopnosťami použitého zariadenia na zemné práce. Okrem toho by sa pri stavbe jamy malo zamedziť jej naplneniu podzemnými a povrchovými vodami, na ktoré sa po obvode jamy nalievajú zemné valce.

V prípade stavby potrubia v mieste trvalého vodného toku sa vykonáva výstavba priehrady alebo sa kanál odkláňa do boku pomocou priekop.

Odstránenie vody prenikajúcej do jamy sa môže vykonať dvomi spôsobmi:

 1. V spodnej časti výkopu sa vypúšťa voda do priekopy, ktorá sa najčastejšie používa pri stavbe šikmých rúrok.
 2. Poskytnúť mechanizovanú drenáž. Spodná časť jamy je vybavená bariérovou jamou, z ktorej sa čerpá čerpadlo.

Dôležité: šachta by mala byť umiestnená mimo obrysu základne, aby sa zabezpečila drenáž v základových prácach vrátane naplnenia dutín.

Ako sa hĺbenie výkopu prehlbuje, ploty sa tiež znižujú.

Nadácia

Príklad potrubia

Prostredníctvom vybudovania priepustky sa inštalácia základov prefabrikovaných prvkov pre priepustnosť vykonáva takto:

 1. Uskutočňujú pokládku blokov základových blokov a privádzajú potrubie na dno základu.
 2. Urobte z dutín základne koncových uzáverovlevel.
 3. Vykonajte naplnenie dutín očných základov miestnou pôdou.
 4. Miesta spojenia základov s rôznou hĺbkou inundácie sú pokryté zmesou piesku a štrku alebo piesku a sutiny.
 5. Zmes sa zhutní vo vrstvách a naleje sa roztokom cementu.
 6. Vytvárajte simultánne položenie základňových uzáverov a sekcionálnu inštaláciu potrubnej základne.

Dôležité: inštalácia sa vykonáva postupne od miesta, kde je umiestnená výstupná hlava priepustky, v smere vstupného konca. Keď viacvrstvové murivo vykonáva bandážovacie stehy.

Proces usporiadania monolitického základu zahŕňa tieto operácie:

 • výroba a montáž debnenia;
 • Príprava alebo dodávka hotového betónu;
 • Pokládka betónovej zmesi;
 • Starostlivosť o položený betón;
 • Demontáž debnenia;
 • Sínusové spätné zasypávanie.

Užitočné: základ má jednoduché tvary, preto je možné na výrobu debnenia použiť bežné skladové panely.

V prípade usporiadania prefabrikovaného monolitického základu sa pripraví vankúš alebo základňa, kde sa debnenie potom nainštaluje do priesečníkových spojov.

Medzery medzi debnením v spojoch a prefabrikovanými prvkami sú vyplnené zmesou betónu. V regiónoch so slabou pôdou sa využívajú aj pilotové základy.

Po dokončení základového zariadenia a zásypu dutín sa začne montáž prefabrikovaných hrotov a samotného potrubného telesa.

Pri montáži zmontovaných rúrok sa používajú samohybné žeriavy, ktoré určujú ich nosnosť v závislosti od hmotnosti blokov hláv, telesa rúry a základu, berúc do úvahy možný dosah ramena žeriava. Poradie montáže závisí od podmienok terénu a konštrukcie zvolenej pre koniec potrubia.

Výstavba priepustov

Kultivačná rúra

Ako už bolo uvedené, hydraulické priepusty sa nazývajú hydraulické konštrukcie priepustného typu vo forme umelej štruktúry civilného alebo priemyselného využitia.

Takéto konštrukcie sú zvyčajne konštruované priamo na prírodnej alebo umelej nádrži alebo v malej vzdialenosti od nej. Najčastejšie sa priepustky vyrábajú vo forme priehradky umiestnenej nad cestou.

Okrem toho sa na úpravu alebo zmenu kanálov malých riek môžu použiť priepustné železobetónové rúrky.

Konštrukcia takýchto konštrukcií sa najčastejšie vykonáva dnes pomocou kovových vlnitých konštrukcií (CIM), ktoré sa používajú pre tieto objekty:

 • Potrubné potrubia v železnici a diaľniciach ako alternatíva k rúram z betónových krúžkov;
 • Drevené konštrukcie, opevnenie a zmena koryta rieky;
 • Alternatíva k mostom s jedným rozpätím vo forme oblúkových štruktúr;
 • Mosty s viacerými rozpätiami, ktorých rozpätie dosahuje 18 m, ako alternatíva k betónovým mostom alebometal.

Prefabrikované vlnité kovové konštrukcie

\ t

Tím MMC

Prefabrikované konštrukcie z vlnitej lepenky (SMGK) majú nižšie náklady na konštrukciu priepustov v porovnaní so železobetónovým povrchom a majú aj množstvo výhod oproti iným typom konštrukcií:

 • Adaptabilita , ktorá vďaka rôznym prierezom rúr umožňuje vybrať najvhodnejší variant pre podmienky konkrétnej stavby;
 • Nízka hmotnosťuľahčuje prepravu plechov SMGC a ich balenie do paliet výrazne znižuje priestor, ktorý zaberajú plechy;
 • Jednoduchá inštalácia , ktorá umožňuje výstavbu potrubia pomocou plechov SMGC bez osobitných zručností a kvalifikácií;
 • Vysoká pevnosť a flexibilita dizajnu , zabezpečená pri použití spolu so zásypovou pôdou. Okrem toho poskytuje väčšiu seizmickú odolnosť ako betónové konštrukcie;
 • Dlhá životnosťdosahujúca 80-100 rokov, čo dokazuje dlhodobá prax používania takýchto štruktúr;
 • Nízke náklady , ktoré umožňujú znížiť náklady pri používaní SMGC o 30 - 50% v porovnaní s používaním iných materiálov;
 • Možnosť vybudovania priepustnej rúrky SMGC v akomkoľvek prostredí.

Konštrukcie stavebných konštrukcií

\ t

Stavba Gabionu

Široko populárne v stavebníctveOdvodnenie a priepusty a konštrukcie, ako aj výstavba stabilizačných a oporných konštrukcií, oporných múrov a miestnych čističiek odpadových vôd z cestných mostov využíva aj použitie gabionových konštrukcií.

V hotovej forme je takáto konštrukcia priepustná rúrka vystužená gabiónmi požadovaného priemeru.

Gabióny sú tak rozšírené v dôsledku mnohých pozitívnych vlastností:

 • Pružnosť, pevnosť a odolnosť voči namáhaniu ;
 • Odolnosť proti nepriaznivým účinkom vlhkosti a zrážok;
 • Kapacita odtoku , ktorá nevyžaduje dodatočné náklady na inštaláciu spätného filtra a odvodňovacieho systému;
 • Môže sa používať s inými typmi zariadení ;
 • Jednoduchosť inštaláciea prevádzka stavby;
 • Nízke náklady na dočasnú výstavbu a údržbu;
 • Ekologická bezpečnosť a estetický vzhľad;
 • Spoľahlivosť a životnosť prevádzky .

To je všetko, o čom som chcel hovoriť o tom, čo sú priepusty pre cesty. Ďalej treba poznamenať, že konštrukcia týchto konštrukcií (ako aj inštalácia kanalizačných potrubí ​​alebo inštalácia kovových plastových rúrok vlastnými rukami ) si vyžaduje osobitnú starostlivosť a dodržiavanie požiadaviek a noriem konštrukcie a bezpečnosti, pretože ich porušovanie je v rozpore nielenpoškodenie alebo zničenie samotnej rúry, ale aj cesty, pod ktorou potrubie beží.